Aktualności

KONKURS NA KOMINEK ROKU 2009

autor:

Magazyn Kominek objął patronatem medialnym konkurs na Kominek Roku organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie.
oskp_02.jpgpin
Zobacz całą galerię
WARUNKI KONKURSU KOMINEK ROKU 2009
Warszawa 06 czerwca 2009 r

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Uczestnik konkursu powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami konkursowymi.
1.2. Każdy z uczestników przedłoży jedną do trzech prac konkursowych.
1.3. Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej.
1.4. Uczestnik konkursu pozostaje związany złożonymi przez siebie pracami konkursowymi przez okres 30 dni, licząc od daty określającej termin złożenia prac konkursowych.

2. NAZWA I ADRES ORGANIZATORÓW
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie, 00-022 Warszawa, ul. Bartycka 26/54 oraz Biuro KUR, 05-126 Nieporęt, ul. Butryma 3.

3. FORMA KONKURSU
Konkurs realizacyjny:
- otwarty za zgłoszeniami
- jednoetapowy
- ogólnopolski

4. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
4.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie: kominka, pieca lub pieco-kominka w aranżacji.
4.2. Celem konkursu jest propagowanie, stwarzanie i wypromowanie produktu w postaci kominka, pieco?kominka, pieca, kotliny kuchennej itp.
4.3. Przedmiotem konkursu jest jw. opracowanie artystyczne, wykonanej w 2009 roku realizacji.
4.4. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy zrealizowanej na terenie Polski oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu.

5. ZAKRES RZECZOWY ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
5.1. Wykonanie zadania konkursowego wymaga następujących elementów:
5.1.1. Koncepcji plastycznej dzieła:
5.1.2. Opisu koncepcji plastycznej dzieła, miejsce usytuowania, wymiary oraz zajmowana powierzchnia. Należy podać podstawowy opis proponowanych materiałów i technologii wykonania dzieła.

6. WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 
6.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
6.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej i członkowie ich rodzin.
6.3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 1 do 3 prac, w postaci fotografii i opisu.
6.4. Konkurs jest anonimowy, w związku z tym prace konkursowe należy składać w zamkniętych opakowaniach adresowanych na organizatorów: 
PPH SKAT ARS 25-312 Kielce, Warszawska 34
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie
05-126 Nieporęt, ul. Butryma 3
oznakowanych w następujący sposób:
Praca Konkursowa - Konkurs na Kominek Roku
Dane dotyczące uczestnika konkursu pozwalające na jego identyfikację nie mogą być uwidocznione na opakowaniu.
6.5. W opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca, na którą składają się zdjęcia i opis techniczny oraz karta identyfikacyjna /w oddzielnej, zamkniętej kopercie/. 
6.6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu zamieszczonych w niniejszym regulaminie
6.7. Z konkursu wyklucza się prace wcześniej publikowane (rozpowszechniane)
6.8. Technika wykonania fotografii jest dowolna
6.9. Karty zgłoszenia winny być sporządzone czytelnie w języku polskim.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 
7.1. Wymienione wyżej elementy pracy konkursowej: zdjęcia, opis techniczny oraz koperta z kartą identyfikacyjną, zawierającą dane dotyczące uczestnika konkursu ? należy oznaczyć liczbą rozpoznawczą składającą się z sześciu cyfr. Liczba rozpoznawcza napisana czerwonym tuszem winna być umieszczona w prawym górnym rogu każdego zdjęcia oraz na stronie tytułowej opisu technicznego i na kopercie z kartą identyfikacyjną. Liczba rozpoznawcza powinna zajmować pole o wymiarach nie większych niż 2 x 6 cm.
7.4.  Prace konkursowe mogą być składane osobiście jak również nadesłane pocztą na powyższe adresy lub dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej ? o ich przyjęciu decyduje data wpływu na adres organizatora.
7.2. Prace konkursowe, które wpłyną do organizatora po terminie ich składania nie podlegają ocenie i zwracane są do nadawcy.
7.3. Po upływie terminu złożenia prac sporządzony zostanie protokół określający liczbę złożonych prac i stan opakowań.
7.4. Ogłaszający zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
7.5. Termin złożenia prac upływa 31.03.2010 o godz 15??.
7.6. Prace nadesłane po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane


8. KRYTERIA OCENY PRAC I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
8.1. Prace zgłoszone w konkursie będą oceniane pod względem zgodności formalnej z warunkami konkursowymi.
8.2. Pod względem innowacyjności, atrakcyjności oraz oryginalności przedstawionych prac, wyboru tematu, trudności w procesie technologicznym, wartości poznawcze, indywidualności i twórczego sposobu wyrazu, nakładu pracochłonności.
8.3. Prace niezgodne tematycznie z przedmiotem zadania konkursowego, zdefiniowanego w punkcie 4, oraz nie spełniające warunków konkursu dotyczących zachowania anonimowości i sposobu opracowania nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
8.4. Komisja konkursowa dokona oceny prac zgodnie z powyższymi kryteriami na posiedzeniu zamkniętym.
8.5. Komisja konkursowa przygotuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu w odniesieniu do pracy nagrodzonej i prac wyróżnionych.
8.6. Wybrane prace zostaną wykorzystane na łamach czasopism specjalistycznych i nie tylko.
8.7. Ogłoszenie wyników i rozdanie ufundowanych nagród wraz z dyplomami odbędzie się na Walnym Posiedzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie na przełomie maja/czerwca 2010 r. 

9. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
9.1. Komisję konkursową tworzą:
1. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie
2. członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie
3. przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych
4. przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
5. przedstawiciel muzeum historycznego 
9.2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
9.3. Na wniosek członków Komisji do udziału w jej obradach mogą zostać zaproszone dodatkowe osoby ? jako eksperci z głosem doradczym, jednakże bez możliwości uczestnictwa w głosowaniach rozstrzygających o wynikach konkursu.

10. RODZAJE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
10.1. Prace zwycięzców w poszczególnych kategoriach, które wyłoni Komisja Konkursowa zostaną zaprezentowane na:
1. stronie internetowej OSKP
  2. w czasopiśmie Świat kominków
  3. w czasopiśmie Kominek
  4. i innych

10.2. Dla zwycięzców prac konkursowych zostaną przyznane nagrody wraz z dyplomami i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
10.3. Zwycięzca zostanie zaproszony do Komisji Konkursowej w następnej edycji
10.4. Wysokość nagród (lub inne nagrody ufundowane przez sponsorów):
I nagroda ? 5 000 PLN
II nagroda - 3 000 PLN
III nagroda - 1 000 PLN
10.5. Wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach: 
- kominek
- piec 
- kominek otwarty
10.6. Zamawiający nie wykluczają możliwości przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

11. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
11.1. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez:
1. ogłoszenie komunikatu,
2. umieszczenie informacji w prasie,
3. umieszczone na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

12. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE 
12.1. Prace konkursowe: praca nagrodzona i prace wyróżnione, z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, stają się własnością Organizatora, któremu przysługuje prawo publikowania prac w całości lub we fragmentach, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
12.2. Do nadesłanych prac należy dołączyć klauzulę ?wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu ? Kominek Roku? z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 9262 z późniejszymi zmianami).
12.3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
12.4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i w dowolnym formacie.
12.5. Prace nadesłane po 31.03.2010 nie będą brane pod uwagę.
12.6. Prace, za które nie przyznano nagrody lub wyróżnienia oraz prace konkursowe złożone po terminie zostaną zwrócone ich autorom z zachowaniem anonimowości. 
12.7. Kartę zgłoszenia uczestnicy konkursu otrzymają jako załącznik do Warunków konkursu.

Załącznik jest do pobrania poniżej lub w:

Firma KUR Kurkowski
05-126 Nieporęt
ul. Butryma 3
tel. 22 772 43 24

PPH SKAT ARS
25-312 Kielce
Warszawska 34
tel. 41 344 39 12
oraz na stronie internetowej: www.kominkipolskie.com.pl

KONKURS NA KOMINEK ROKU 2009pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek