Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Portalu kominek.org.pl. 
2. Jego znajomość i akceptacja jest niezbędna do pełnego korzystania z funkcjonalności portalu kominek.org.pl. 
3. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna, a informacje przez niego przekazane podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności. 


II. Definicje wykorzystanych terminów:

Usługodawca: Media United Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-812, ul. Bieżanowska 7/3, NIP 679-28-32-617
Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w portalu kominek.org.pl
Zamawiający: Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca  usługę oferowaną w ramach oferty portalu kominek.org.pl
Usługa reklamowa: reklama na stronach portalu kominek.org.pl w formie banera reklamowego, Wpisu do Bazy Firm, mailingu lub artykułu reklamowego
Baner reklamowy: Graficzny element reklamowy usytuowany w miejscu określonym w Zleceniu.
Baza Firm: Funkcjonalność portalu kominek.org.pl, zawierająca spis firm z branży kominkowej i pokrewnych. 
Wpis do Bazy Firm: publikacja informacji o Zamawiającym w formie elektronicznej w Bazie Firm portalu kominek.org.pl
Mailing: wiadomość elektroniczna wysłana do bazy użytkowników serwisu
Artykuł sponsorowany: Płatny artykuł umieszczony w wybranym dziale na czas określony w Zleceniu
Cennik: Zestawienie wysokości opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę.
Zlecenie: Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą, dotycząca płatnych usług w portalu kominek.org.pl


III. Usługi reklamowe i sposób zamówienia

Użytkownik może zlecić Usługę reklamową, której parametry i czas obowiązywania zostaną zawarte w Zleceniu.
1. Baner Reklamowy, Artykuł reklamowy, Mailing - zamówienia można dokonać poprzez kontakt z Usługodawcą, który wysyła do Zamawiającego Zlecenie, określające parametry Usługi reklamowej oraz czas jej obowiązywania. Podpisane Zlecenie Zamawiający zobowiązany jest odesłać na adres Usługodawcy. Usługodawca wystawia również fakturę Pro-forma, do opłacenia której Zamawiający jest zobowiązany w terminie określonym na fakturze pro-forma. Usługa zostaje aktywowana w terminie do 24h roboczych od chwili zaksięgowania płatności. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania usługodawcy materiałów do publikacji, w terminie do 3 dni roboczych przed aktywacją usługi Reklamowej. Baner Reklamowy musi być przygotowany zgodnie z wymogami przekazanymi przez Usługodawcę.
2. Wpis do Bazy Firm bezpłatny - na stronie Baza Firm każdy zarejestrowany Użytkownik może dodać bezpłatny wpis swojej firmy kominkowej do bazy. Bezpłatny wpis zawiera jedynie nazwę i adres firmy bez geolokalizacji (umieszczenia jej na mapie). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja firmy (w tym autentyczności danych, aktywności firmy oraz działalności w branży kominkowej) przez Usługodawcę.
3. Wpis do Bazy Firm płatny (Standard lub Premium) - Użytkownik może  zlecić zamieszczenie płatnego wpisu (Standard lub Premium) o większej funkcjonalności. Różnice w funkcjonalności wpisów opisano na stronie www.kominek.org.pl/baza-firm/dodajfirme
3.1 Aby zamieścić wpis płatny, Zamawiający wypełnia formularz na stronie www.kominek.org.pl/baza-firm/dodajfirme . Po weryfikacji danych (w tym autentyczności danych, aktywności firmy oraz działalności w branży kominkowej) Usługodawca, wysyła do Zamawiającego Zlecenie, określające parametry Wpisu oraz czas jego obowiązywania. Podpisane Zlecenie Zamawiający zobowiązany jest odesłać na adres Usługodawcy. Usługodawca wystawia również fakturę Pro-forma, do opłacenia której Zamawiający jest zobowiązany w terminie określonym na fakturze pro-forma. Usługa zostaje aktywowana w terminie do 24h roboczych od chwili zaksięgowania płatności, a Zamawiający otrzymuje dostęp do zarządzania funkcjonalnością Wpisu (w tym dodawania zdjęć, opisu, produktów i innych elementów, zgodnie z funkcjonalnością Wpisu, zależną od jego typu).
3.2 Redakcja portalu www.kominek.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisu. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania zawartości Wpisu to znaczy: kasowania treści wulgarnej, zawierającej  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe, itp...


IV. Odpowiedzialność

1. Składając zamówienie na Usługę Zamawiający składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w Usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią Usługi po stronie Usługodawcy.
3. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
4. Zamawiający jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
5. Z chwilą rejestracji zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez wyjątku.
6. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.


V. Płatność

1. Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT Zamawiającemu za każdą płatna usługę.
2. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury PRO FORMA. Faktura PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zaakceptowania formularza zgłoszeniowego i dostarczana do klienta za pomocą poczty elektronicznej.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT i uruchomienia usługi jest wpłynięcie na konto Usługodawcy płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA, oraz otrzymanie przez Usługodawcę podpisanego przez Zamawiającego Zlecenia. Faktura VAT wystawiana jest w ciągu 7 dni od wpłynięcia środków na konto Usługodawcy.
4. Wszelkie płatności związane z publikacją Płatnej Usługi są dokonywane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto Usługodawcy, podane na fakturze Pro-forma.
5. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze PRO FORMA.
6. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
7. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na fakturze PRO FORMA, wypełniony formularz zostaje usunięty.
8. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na fakturze PRO FORMA bądź fakturze VAT Usługodawca może wstrzymać emisję reklamy. Aktywacja usługi nastąpi w momencie wpłaty zadłużenia na konto Usługodawcy. Czas emisji reklamy nie ulega wydłużeniu o okres zawieszenia.
9. Usługodawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej Płatnej Usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę PRO FORMA i otrzymanej podpisanej umowy.


VI. Zobowiązania Usługodawcy

1. Usługodawca dopełni wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości i świadczone były bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu usług. Głównie chodzi o przerwy związane z obsługą lub konserwacją systemu. Jednak również w sytuacjach gdy Zamawiający z powodu braku odpowiedniej wiedzy lub w skutek używania wadliwego sprzętu dopuści się naruszenia stabilności systemu. 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych bądź też awarie innych elementów, których Usługodawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez Usługodawcę opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody (z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem).


VII. Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach, szczególnie chodzi o informacje, które są przedmiotem usługi lub pośrednio wpływają na dane zawarte w usłudze.
2. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w zamówieniu. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania usług Usługodawcy wyłącznie zgodnie z Polskim Prawem oraz zapewnia, że wszystkie przesłane dane będzie uważał za własne. Dodatkowo Zamawiający bierze wszelką odpowiedzialność za pliki i informacje przesłane do Usługodawcy. W szczególności dotyczy to treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe.  
4. Wszyscy klienci wpisani do Bazy Firm zezwalają na pobieranie i publikowanie zamieszczonych informacji
5. Zamawiający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji usługi, w celach służących świadczeniu usług przez Usługodawcę, informowaniu go o zmianach i nowościach.
6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez portal www.kominek.org.pl
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.


VIII. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i określać:
a. nazwę firmy/klienta
b. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy;
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Usługodawcy, wskazany w niniejszym regulaminie.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygniecie jej i uzasadnienie.
4. Brak reklamacji w okresie 7 dni od daty uruchomienia usługi, stanowi jednocześnie akceptację usługi bez uwag.


IX. Newsletter

1. W ramach świadczenia usług, Usługodawca może wysyłać do zarejestrowanych Użytkowników Newsletter w formie wiadomości email.
2. Treść Newslettera może być dostosowana do Użytkownika, na podstawie wybranych przez niego zainteresowań.
3. Treść Newslettera może zawierać materiały reklamowe zlecone przez Zamawiających.
4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Panelu Użytkownika


X. Postanowienia końcowe

Redakcja portalu www.kominek.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i informacji w Bazie Firm umieszczanych przez Użytkowników. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy to znaczy: kasowania komentarzy o wulgarnej treści, zawierających  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, zawierające reklamę firmy lub użytkownika, itp...  Niestosowne komentarze do newsów, artykułów, produktów umieszczane w  treści strony www.kominek.org.pl są monitorowane, a redakcja ma prawo do blokowania użytkowników, którzy nie zastosują się do powyższych zasad oraz przekazania jego danych organom ścigania.

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek