CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Jak uzyskać dofinansowanie na kominek?

autor: Krzysztof Pałka prezes fundacji IntelEko.pl

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zdefiniować rolę, jaką pełni to źródło energii w domu. W ostatnich latach kominek przestał być wyłącznie dekoracją salonu, a stał się ważnym elementem lokalnego systemu grzewczego. Używając innych określeń, jest on źródłem ciepła, wykorzystującym Odnawialne Źródła Energii (patrz - biomasa).

Wychodząc z tego założenia, projektując system grzewczy, którego elementami mogą być kolektory słoneczne, pompa ciepła lub inne źródła OZE, można starać się o dofinansowanie, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych.

Zanim rozpoczniemy starania o dofinansowanie, musimy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

1. Kto jest właścicielem obiektu, a tym samym będzie beneficjentem wniosku?
2. Jaki będzie efekt ekologiczny inwestycji?
3. Jaki uzyskamy efekt ekonomiczny?
4. Jaki jest orientacyjny koszt i zakres inwestycji?
5. Jakie formalności należy spełnić do jej realizacji?
6. Z jakich źródeł ciepła i systemów grzewczych planujemy korzystać?

Od odpowiedzi na te pytania zależy wybór źródeł finansowania i konkretnych programów.

ZDEFINIOWANIE BENEFICJENTA jest kluczowym zagadnieniem, gdyż inne programy skierowane są do osób fizycznych, inne do przedsiębiorstw, a jeszcze inne do stowarzyszeń, fundacji i samorządów.

Kluczowym elementem jest osiągnięty dzięki inwestycji EFEKT EKOLOGICZNY. Oznacza to zmianę pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w stosunku do dotychczasowego źródła ciepła. Niektóre programy bardzo mocno warunkują uzyskanie wsparcia od odpowiednio wyliczonego efektu. W takich programach większe szanse mają beneficjenci modernizujący system ze starego, emitującego duże zanieczyszczenia (np. stara kotłownia węglowa), niż przechodzący z gazu ziemnego lub oleju. Z tych programów wykluczeni są inwestorzy budujący nowe obiekty.
W przypadku takich programów instytucje zarządzające wymagają opracowania audytu energetycznego, z którego wynikają założone efekty ekologiczne.

W niektórych (zwłaszcza dla przedsiębiorstw) liczyć się będzie EFEKT EKONOMICZNY, tzn. jakie oszczędności przyniesie modernizacja, uwzględniając koszty inwestycji i eksploatacji w zadanym okresie (np. 15 lat). Tu większe szanse może mieć modernizacja systemu z oleju opałowego niż z węgla czy gazu.

Większość programów określa PRZEDZIAŁY KWOTOWE INWESTYCJI i niejednokrotnie ogranicza jej zakres przedmiotowy. Dlatego w pierwszym rzędzie warto zapoznać się z warunkami i do nich dostosować skalę modernizacji systemu.

Od zakresu oraz rodzaju modernizacji systemu, zależą niezbędne do przeprowadzenia inwestycji FORMALNOŚCI. Warto zapoznać się z przepisami, które dla poszczególnych parametrów instalacji określają rodzaj oraz zakres niezbędnych formalności. Przykładowo instalacja solarna lub fotowoltaiczna na dachu budynku do wysokości 3 m nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia inwestycji do miejscowego starostwa powiatowego.

Odpowiedź na pytanie: z jakich ŹRÓDEŁ CIEPŁA i systemów grzewczych planujemy korzystać, zależy od kilku czynników:
- warunki lokalne (nasłonecznienie, warunki wietrzne określonej lokalizacji, wielkość działki niezbędna do np. instalacji pompy ciepła, przepisy lokalne ograniczające źródła ciepła);
- dostępność surowca (przyłącza, źródło dostaw i ceny np. pellet lub drewna);
- warunki lokalowe budynku (możliwość umieszczenia dodatkowej instalacji, przystosowanie pomieszczeń, teren otaczający budynek).
Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania możemy przystąpić do analizy dostępnych programów i konkursów, umożliwiających dofinansowanie naszej inwestycji.
W ostatnich latach najpopularniejszymi dofinansowaniami są fundusze unijne, które w dużym stopniu determinują procesy inwestycyjne zachodzące w Polsce. Dotyczy to zarówno infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, ale również odgrywa dużą rolę w inwestycjach środowiskowych. Fundusze unijne podzielone są na programy operacyjne, skierowane do różnych grup beneficjentów.
W nowej perspektywie unijnej na lata 2014 - 2020, wydatki na rzecz klimatu we wszystkich programach operacyjnych wynosić będą ponad 20% całej wartości wsparcia. Podyktowane jest to zobowiązaniami, przyjętymi przez kraje Unii Europejskiej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku.
Dofinansowania realizowane będą z następujących programów operacyjnych:

- INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
- INTELIGENTNY ROZWÓJ,
- REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE,
- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
Obecnie opracowywane są dokumenty szczegółowe, określające zakres i rodzaj wsparcia inwestycji, a w drugiej połowie 2014 r. planowane jest rozpoczęcie ogłaszania konkursów i podział środków.
Poza funduszami unijnymi, w Polsce działają instytucje wspierające od lat działania proekologiczne:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Jest on największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa, finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:
- OCHRONA POWIETRZA,
- OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA,
- OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI,
- OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ LEŚNICTWO,
- GEOLOGIA I GÓRNICTWO,
- EDUKACJA EKOLOGICZNA,
- PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA,
- PROGRAMY MIĘDZYDZIEDZINOWE,
- NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA,
- EKSPERTYZY I PRACE BADAWCZE.

Wnioskodawcami, ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorstwa,
- instytucje i urzędy,
- szkoły wyższe i uczelnie,
- jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
- administracja państwowa,
- osoby fizyczne.

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:

FINANSOWANIE POŻYCZKOWE (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja (czyli wspólne finansowanie NF z bankami), linie kredytowe ze środków NF, obsługiwane przez banki),

FINANSOWANIE DOTACYJNE (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

FINANSOWANIE KAPITAŁOWE (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych, bądź już istniejących spółkach, w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Są to wojewódzkie fundusze celowe, w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, podległe samorządom województw. Środki wojewódzkich funduszy są środkami publicznymi, co ma znaczenie w montażu finansowym przedsięwzięć wspomaganych w ramach reguł pomocy publicznej.
Każdy z 16 wojewódzkich funduszy prowadzi własną politykę stosowania instrumentarium udzielania pomocy (wynikającego z ustawy), co wynika także z zasobności funduszu.
Wojewódzkie fundusze priorytetowo traktują przedsięwzięcia w zakresie wypełniania przez Polskę zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii.

Instrumenty wsparcia wojewódzkich funduszy
1. Preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia.
2. Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek.
3. Dotacje.

W najbliższych latach na inwestycje związane z Odnawialnymi Źródłami Energii przeznaczone zostaną w Polsce ogromne środki finansowe, czego efektem ma być znaczne przemodelowanie zapotrzebowania na nośniki energii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Inwestycje te są bardzo kosztowne, dlatego warto skorzystać z możliwej pomocy finansowej na ich realizację.

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek