Wodtke wokól kominka

Wokół kominka

Krakowski splin

autor: Wojciech Dymnicki

Nie od razu Kraków zbudowano! Parafrazując, powiedzenie można odnieść do kolebki awantury antysmogowej i wątpliwych decyzji lokalnych polityków podejmowanych bez dogłębnej znajomości tematu. Niepowetowaną stratą ludzi i środowiska mogą być postanowienia zrodzone na fali lobbingu, partykularnych interesów pod presją ekoterroryzmu.

Ze smogiem należy walczyć radykalnie, ale i rozsądnie. Dyskutując warto spojrzeć na doświadczenia europejskie i już dawno podjęte rezolucje. Podkreślić należy różnice pomiędzy, występującym w roli głównej sporu, kominkiem z otwartym paleniskiem, a nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie i technicznie urządzeniem grzewczym, zwyczajowo nazywanym również kominkiem.
Nie sposób odrzucać wypracowane dobre praktyki sąsiadów. W Niemczech wiele lat temu powstało stowarzyszenie HKI (HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V.). Reprezentuje ono interesy producentów komercyjnych urządzeń kuchennych, domowych systemów grzewczych i urządzeń do gotowania. Współpracuje ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami przemysłu, ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami branżowymi na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Ponad to HKI promuje dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami w branży. Pełni nawet funkcje doradcze na szczeblu ministerialnym handlu zagranicznego.
Według założeń użytkowanie energii neutralnej pod względem emisji CO2 stanowi istotny wkład do długoterminowej polityki klimatycznej i energetycznej. Konkluzja rozważań wskazuje, że zwiększone zużycie stałej biomasy zasadniczo zasługuje na pozytywną ocenę. Zastosowanie drewna w urządzeniach w zakresie użytkowania objętym niemiecką ustawą (rozporządzenie dotyczące małych i średnich palenisk) może wnieść istotny wkład do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona środowiska. Jednak opalanie biomasą może także powodować uwalnianie się do atmosfery różnego rodzaju szkodliwych dla zdrowia związków. Dotychczasowe regulacje dotyczyły stanu techniki z roku 1988. To jest właśnie istotą problemu przeniesionego w nasze realia, a w tym przypadku na grunt Małopolski. Konieczne stało się sformułowanie wysokich wymogów dotyczących palenisk, a przez to w sposób długoterminowy i trwały zmniejszenie emisji z palenisk. Dzięki temu rozporządzeniu wniesiono istotny wkład w redukcję emisji pyłów pochodzących z małych palenisk. W tym celu ustawodawca sformułował wyznaczniki dotyczące nowych palenisk na paliwo stałe dla pojedynczych pomieszczeń oraz regulacje dotyczące zasad renowacji już istniejących. Jako dopełnienie nałożono na użytkownika obowiązek zasięgnięcia porady u instalatora w zakresie prawidłowej obsługi paleniska, prawidłowego składowania paliwa oraz wszelkich szczegółów dotyczących obchodzenia się z paliwem stałym. W sprawach dotyczących zastosowania odpowiedniego paliwa, jak również montażu i użytkowania paleniska, użytkownik musi stosować się do wskazówek producenta. 
Zdając sobie sprawę z wszelkich europejskich postanowień, oczekiwań użytkowników, a ponad wszystko troski o środowisko w produktach Jotul AS wprowadzono surowe wartości graniczne dla emisji pyłów, tlenku węgla i stopnia ich oddziaływania. Urządzenia paleniskowe na paliwo stałe dla pojedynczych pomieszczeń, sporządzone przez Jotul AS po dniu 22.03.2010, odpowiadające wartościom granicznym stopnia 1 mają prawo, po wprowadzeniu stopnia 2, w roku 2015 być nadal użytkowane.
Firma JOTUL zawsze dbała o ochronę środowiska. Produkcja urządzeń grzewczych od wieków była i jest na najwyższym poziomie techniki spalania, a wszelkie produkty znajdujące się w sprzedaży odpowiadają współczesnym wymaganiom, które wręcz wspierają ideę Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski.

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek